Google+

AS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
as@asgumrukleme.com.tr / 0 232 463 46 58

 • https://www.facebook.com/pages/As-Gümrük-müşavirliği/535589243153184
 • https://plus.google.com/103122023253981799023/about?hl=tr&socfid=web:lu:result:writeareviewplusurl&socpid=1#103122023253981799023/about?hl=tr&socfid=web%3Alu%3Aresult%3Awriteareviewplusurl&socpid=1

HİZMETLERİMİZ

As Gümrük Müşavirliği

 • İthalat- ihracat-transit- antrepo – geçici ithalat işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Teknolojik alt yapımız sayesinde işlem gören dosyaya ait tüm evrakları digital ortamda arşivleyerek müşterilerimizin kullanımına sunmak
 • Gümrük mevzuatı ve kanunlarının takibi, zamanında müşteriye iletilmesi
 • Kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı 
 • İthalat, İhracat, Transit, ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan anahtar teslimi projeler hazırlamak ve uygulamalarını denetlemek 
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve sonlandırmak 
 • İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb. çıkartılması 
 • Kontrol belgesi ,DIIB,Yatırım Teşvik, İşçi sağlığı vb. belgelerin çıkarılması ve takibi
 • Genel ve Özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danışmanlık
 • Serbest Bölge'de şirket kuruluş ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri
 • G.T.İ.P. tespiti
 • Varsa ön müsaadeleri alınması
 • Gerektiğinde konşimento cirolarını yaptırılması
 • Ordino alımı
 • Gerektiğinde model ve yaş tespiti için Ekspertiz Raporu çıkartılması
 • Eksiklik hasar ve hata tespiti hallerinde tutanak ve veya hasar zaptı düzenletmek ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Gümrük Giriş Beyannamesini düzenlemeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep edildiği hallerde küşadının yapılması
 • İthal ve ihraç edilecek eşyanın muayenesini sağlamak için Gümrük İdareleri nezdinde gereken tüm işlemlerin yapılması
 • Gümrük işlemleri sırasında ödenmesi gereken her türlü vergi resim harç ve fon bedellerinin hesaplanması tahakkukların yapılması yaptırılması tahakkuk eden bedelleri nakden veya teminat olarak yatırılması.
 • Tahakkuk sürecinde gümrük idaresince hesaplanan bedellerde aleyhte bir farklılık meydana geldiğinde re'sen itirazda bulunmak
 • Transit supalan ve özel antrepo işlemlerinin yapılması
 • Geçici İthalat İzni alınması (Tam muafiyet için ilgili gümrüğünden )
 • Gümrük İdaresi tarafından mevzuat gereği talep edilen/edilecek gerekli belge rapor ve bilgilerin temini için T.S.E. Sigorta Şirketleri Acenteler Kimyahane Ölçü ve Ayarlar Kontrolörlüğü Liman D.D.Y. P.T.T. ve Bankalar vb. nezdindeki tüm işlemler ile teminat alıp , verme işlemleri gibi ilgili mercilerde takip ve sonuçlandırılması gerekli tüm formaliteleri zamanında ve usulüne uygun olarak ifa etmek
 • Gümrükleme işlemlerinde gereken sürati sağlamak amacı ile eşyanın gelişini takip etmek
 • Dış ticarete konu evrakların hızlı ulaşımı için kurye hizmeti
 • İthal ve ihraç işlemlerinin tamamlanmasını müteakip beyanname sureti tasdikli fatura varsa tasdikli çeki listesi makbuz ve sair ödeme belgelerini zamanında teslim etmek
 • Gümrük işlemlerinin zamanında eksiksiz ve ekonomik olarak tamamlanması için gerekli olan tüm işlemleri yapmak ve tüm tedbirleri almak